Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Vzdělávací akce v roce 2012

 ROPFÓRUM 2012 a pohled NNO

12. září 2012 se v královéhradeckém Novém Adalbertinu uskutečnila výroční konference pořádané Regionální radou Severovýchod - ROPFÓRUM 2012. Byla určena všem, kdo se zajímají o regionální rozvoj a chtějí se podílet na přípravě nových operačních programů na období 2014-2020. S vlastním příspěvkem vystoupil i Jan Hloušek za KRASNNO, který se zaměřil na roli NNO v trvale udržitelném rozvoji regionu ze socio-ekonomického pohledu (celá prezentace je k dispozici na www.krasnno.cz).  Následné diskuse s odbornou veřejností se účastnil také Radko Martínek, předseda Regionální rady Severovýchod, dále první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, vysokoškolský pedagog Karel Lacina, starosta Hostinného Karel Klíma a Libor Pavlíček z krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Společným tématem se staly kontroly, které nesčetněkrát přicházejí za příjemci dotací i za Regionální radou Severovýchod a jež své nálezy často vzájemně zpochybňují. "Osvědčila se nám rychlá administrace projektů a zrychlené proplácení dotací, což mohou posoudit zejména příjemci, kteří mají zkušenost s jinými, zejména tematickými programy," podělil se o své zkušenosti Radko Martínek. "Co nás však trápí, je nadměrné množství kontrol a jejich nejednotný přístup. Jedni stanoví, co je dobře, a druzí to popřou. Pak se jen dohadujeme, jak postupovat," dotkl se problémového tématu. Podle něj současné ROPy vyrovnávají strukturu regionu, neboť se díky eurodotacím realizují projekty, které se léta odkládaly. Podle starosty Karla Klímy by se měly kontrolní mechanismy zjednodušit a koncentrovat, aby četnost nahradila efektivita. "Neustálé kontroly nás nutí soustředit se na to JAK, ovšem obsah, tedy PROČ pak mnohdy v přemíře starostí a zbytečných komplikací spojených s nekonečnými kontrolami uniká. Pro účinnost rozvojového projektu je však rovnováha PROČ a JAK podmínkou," řekl s tím, že se kontrolám nebrání, ale ať nejsou bezbřehé a někde končí. Jan Hloušek se v souvislosti s čerpáním eurodotací zmínil o problému, který trápí především příjemce, mezi nimiž jsou i NNO, a tím je častá změna pravidel i právních předpisů a kontraproduktivní systém sankcí za porušení těchto pravidel. "Kontrola má odhalovat nedostatky a pomáhat v prevenci. Prvořadý by měl být cíl, tedy důvod, proč byla dotace poskytnuta," dodal. Pardubický hejtman upozornil, že do roku 2020 budeme naposledy čerpat evropské prostředky. "Musíme se tedy připravit na roky následující, v nichž už peníze z Evropy nebudou," vyzval přítomné i budoucí krajskou reprezentaci k včasné přípravě dalších projektů, které povedou region k ekonomickému rozvoji. K přípravě nového programového období se vyjádřil Daniel Braun s příslibem nápravy: "Ministerstvo usiluje o snížení administrativní zátěže, která leží na příjemcích, a o sjednocení pravidel poskytovaných dotací," sdělil. Podle jeho slov bude po roce 2014 jeden regionální operační program, přičemž se sníží i celkový počet operačních programů v České republice. "Žadatelé dosáhnou na dotace z více operačních programů. Jejich projekty však musí odpovídat strategii České republiky a dokumentu Evropa 2020," dodal na závěr náměstek Braun. Tak doufejme, že nezůstane jenom u záměrů.

Předvolební diskusní setkání o NNO

Dne 2. 10. 2012 se uskutečnilo diskusní setkání s kandidáty do voleb do krajského zastupitelstva. Setkání organizoval Klub studentů, absolventů a přátel Ústavu sociální práce UHK pod názvem "Studenti a studentky sociální práce - spojte se!" Do příjemného prostředí AC Klubu Hradec Králové přijali pozvání dva hosté. Náměstek primátora Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. (za TOP 09) a Bc. Miloslav Plass (lídr kandidátky ODS), člen sociálního výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Oba kandidáti jsou odborníky na sociální problematiku a v minulých letech opakovaně prokázali pozitivní vztah k neziskovým organizacím. Z tohoto důvodu padlo rozhodnutí využít toto setkání a diskutovat s nimi o významu a postavení neziskových organizací v regionální politice.
Pomineme-li dotazy, které se týkaly sociální práce a sociálních pracovníků, dospěla diskuse k závěru, že bez stabilní občanské společnosti nemůže fungovat demokracie. Kraj by měl dle Miloslava Plasse vytvářet podmínky pro rozvoj společnosti jako celku a ne se soustředit pouze na problémové komunity. Tam, kde je komunita složená z občanů, kteří se aktivně zapojují do řešení věci veřejných, ubývá sociálně-patologických jevů. Na politicích je, aby občanům dali najevo, že jim naslouchají. Na to jeden z přítomných účastníků uvedl jako příklad Sbor dobrovolných hasičů, představující "indikátor" fungující komunity, která své problémy dokáže řešit. Jiný příklad zmínil Jindřich Vedlich, když poukázal na významný podíl neziskových organizací na zajišťování veřejných služeb pro obyvatele města Hradec Králové.
Jedním z klíčovým témat diskuse bylo postavení neziskových organizací v regionální politice. Oba kandidáti se shodli na tom, že v neziskovém sektoru působí řada velmi motivovaných lidí, kteří jsou odborníky v různých oblastech (kultura, sport, sociální práce, životní prostředí, doprava, vzdělávání apod.) a že politici by s nimi měli na řešení svých úkolů spolupracovat. Miloslav Plass hovořil o složení výborů krajského zastupitelstva a slíbil, že se bude snažit prosadit, aby se do nich mohli v budoucnu zapojovat kromě politiků také odborníci z neziskových organizací. Jindřich Vedlich připomněl přínos takového expertního pohledu v procesu komunitního plánování sociálních služeb, kde se názory lidí z neziskových organizací reálně promítají do podoby sítě sociálních služeb v Hradci Králové a tím i do priorit místní sociální politiky.
Diskuse trvala téměř dvě hodiny a díky tomu, že nebyla koncipována jako klání politických rivalů (jako např. předvolební speciál Radiožurnálu Martina Veselovského nebo předvolební speciály Otázek Václava Moravce), mohla probíhat v kooperativním duchu a na vysoké odborné úrovni. Jak Miroslav Plass, tak Jindřich Vedlich prokázali pochopení významu a role neziskových organizací ve společnosti, což bývá u politiků poměrně vzácný jev.

Jak v knihovně na granty

Ve středu 14. 11. 2012 se v rámci "Dobrého rána s knihovnou", které uspořádala hradecká Studijní vědecká knihovna již podruhé, uskutečnil krátký seminář na téma Jak na granty? pro královéhradecké knihovnice. Knihovny už dávno nejsou jen místem, kde sedá na stohy popsaného papíru prach, poskytují celou řadu reprografických a rešeršních služeb, zaměřují se na využití IT technologií a internetu, rozvíjí aktivity na podporu čtenářské gramotnosti, kulturní akce, přednášky, workshopy, aj. Velmi oblíbenou aktivitou se staly tréninky paměti pro seniory. Hravé aktivity s knížkou či pohádkami se zase obracejí k dětem. Knihovny jsou také přirozeným informačním místem, kam se lidé obracejí pro radu a pomoc ve složitých životních situacích. V malých obcích knihovny plní funkci přirozených komunitních center a podílí se rozvoji místního kulturního života. Není výjimkou, že knihovny začínají nabízet také zápůjčky čteček. Knihovny prostě potřebují udržet krok s dobou a pro tento účel hledají i nové finanční zdroje. Úkolem lektora Jana Hlouška bylo zpřístupnit přítomným účastnicím svět grantů a způsob, jak se o ně ucházet, a také pár rad, nač si dát pozor. Prostřednictvím závěrečného cvičení si pak mohly knihovnice osahat (za laskavé asistence lektora) pestrost a nejednost grantových pravidel nejrůznějších nadací i fondů EU. Za velmi užitečnou pomůcku označily v závěrečném hodnocení především Grantový kalendář od Neziskovky.cz.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Tato sekce nemá žádného správce!
Poslední aktualizace této stránky: 12. 10. 2013, 12:43 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz