Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Neziskovky v roce 1 - regionální setkání neziskovek

Odpovědi na to, jak se žije neziskovkám v prvním roce účinnosti nového občanského zákoníku a také v prvním roce nového programovacího období EU, se snažilo najít regionální setkání NNO z Královéhradeckého kraje, které svolalo KRASNNO na 19. 6. 2014 do Hradce Králové. Prostory pro setkání bezmála padesátky zástupců neziskového sektoru poskytl hradecký Úřad práce, jehož ředitel také přednesl úvodní příspěvek, týkající se možností neziskovek participovat na naplňování aktivní politiky zaměstnanosti. Zmíněna byla společensky účelná pracovní místa, dotace na zaměstnávání zdravotně postižených i využívání rekvalifikací, představen byl také projekt "Vzdělávejte se" a nová metodika posuzování žádostí o podporu dlouhodobě nezaměstnaných, opírající se o posílenou roli okresních úřadů práce. Ukázalo se, že téměř polovina přítomných už měla nějakou zkušenost s využíváním některých nástrojů APZ, diskuse se pak týkala především vhodných činností pro osoby vykonávající veřejně prospěšné práce. Mnoho dosud neznámých informací zaznělo v příspěvku Věry Sakslové z Centra evropského projektování, ve kterém velmi uceleně představila nově definované priority operačních programů pro následující programovací období 2014-2020, přičemž se cíleně zaměřila na ty, do kterých budou moci vstupovat NNO jako žadatelé. Na výstavbu či rekonstrukci sociálních podniků cílí např. Integrovaných regionální operační program, který bude podporovat také transformaci poskytování psychiatrické péče, vybavení pro předškolní vzdělávání, revitalizaci nemovitých památek a přírodního dědictví. Ekologicky orientované projekty budou vítány především v OP Životní prostředí, který zamýšlí podporovat např. vznik sběrných dvorů a kompostáren, expertních center REACH, funkčních prvků v sídlech. V centru zájmu bude také likvidace nebezpečných odpadů, skládek a jiných ekologických zátěží, posílení biodiverzity, adaptace na klimatické změny či energetická náročnost budov. Asi nejklíčovějším je pro neziskovky OP Zaměstnanost, který má v úmyslu podporovat co nejširší spektrum sociálních služeb, nabízejících pomoc nezaměstnaným a sociálně vyloučeným, ale zaměřuje se také např. na genderovou diskriminaci, podporu rodin s dětmi, rozvoj case managementu, vznik dobrovolnických center, sociální bydlení a inovace. Málokdo zvládl všechny informace v úplnosti zapisovat, tak doufejme, že se brzy podaří získat prezentovaný materiál také k oficiálnímu šíření. Diskuse, která následovala, se zabývala především podobou implementační struktury, která byla dříve předmětem častých stížností a má pro toto programovací období zaznamenat větší změnu.
Na záludnosti nového občanského zákoníku si pak posvítila JUDr. Lenka Deverová, členka Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO. Ve svém informačně nabytém příspěvku vyčerpávajícím způsobem představila novou úpravu právnických osob soukromého práva podle nového Občanského zákoníku. Její řeč byla plná pojmů jako "bipartice", "korporace" a "fundace" a dalších, přesto dokázala srozumitelným způsobem nastínit různá úskalí při zakládání spolků či ústavů, v transformačních procesech, v komunikaci s veřejným rejstříkem i při ustanovování nové role statutárních orgánů. A přestože se už blížil čas oběda, který byl v předsálí připraven formou švédského stolu, pršely na prezentátorku dotazy jeden za druhým, z čehož je patrné, že právě okonosti přijetí NOZ zptrpčují dost neziskovám život. Na přetřes přišlo i vybírání správních poplatků, a to jak za úkony veřejných rejstříků, tak třeba při ověřování podpisů. Dopolední blok příspěvků pak uzavřela Veronika Bergrová z Královéhradecké provozní a. s., která představila filantropické programy obchodní skupiny Veolia Voda a zabývala se také myšlenkou rozvoje korporátního dobrovolnictví. Druhý ohlášený zástupce firemního sektoru, Petr Zadák z Elektráren Opatovice a. s. se nakonec z účasti omluvil, takže již nic nebránilo se u obložených mís, plných dobrot, věnovat neformálním diskusím a navazování kontaktů. V přátelské atmosféře pak probíhaly i obě pararelní odpolední sekce, které tematicky navazovaly na příspěvky z dopoledního bloku. První se věnovala novým povinnostem neziskovek podle NOZ a zkušenostem s veřejným rejstříkem, druhá zase možnostem čerpání prostředků z EU v novém programovacím období. Zatímco workshop "Právo" byl spíše o upřesňujících dotazech, na které se snažil odpovídat Jan Hloušek, workshop "Fondy" poskytl výměnu zkušeností mezi neziskovkami, které již evropské peníze využívají, a těmi, které se na to teprve chystají. Pro neziskovky granty z evropských fondů znamenají zajímavý zdroj peněz, i na dobu delší než rok, přestože je pravda, že mají schopnost  nejen zvyšovat úroveň a náročnost finančního managementu celé organizace, ale měnit i její filozofii. Ač některé informace zněly spíše jako varování a mohly i potenciální žadatele odradit, padla v živé debatě, moderované Zuzanou Hlouškovou, i spousta zajímavých nápadů, mj. třeba na vytvoření "zásobníku" projektových manažerů. Bylo vidět, že si účastníci z obou workshopů odnášejí cenné rady a informace. Některé dotazy zejména k legislativním otázkám dotazily i v následujících dnech a tím nejpalčivějším se především pro spolky jeví  úhrada správních poplatků, proto jsme se rozhodli na podporu vaší argumentace - pro případ, že se budete muset dohadovat s úředníky či notáři -  dohledat oficiální stanovisko Ministerstvo vnitra, které si můžete stáhnout na našich webových stránkách v podsekci Právní stanoviska k NOZ (sekce Poradenství a inspirace).

 

 

Termín:       19.6. 2014 od 10.00 do 16.00 (prezence od 9.30)

 

Místo:         Budova Krajské pobočky úřadu práce, Wonkova 1142, Hradec Králové,
Velký sál

 

Program:    10. 00 – 12.30            Dopolední blok - přednášky

Záludnosti nového občanského zákoníku, zkušenosti s transformací neziskovek na nové právní formy (Lenka Deverová, advokátka a členka Výboru pro legislativu a financování rady vlády pro nestátní neziskové organizace)

Možnosti využití prostředků z fondů EU v novém programovacím období 2014-2020 (Věra Sakslová, Centrum evropského projektování)

Možnosti spolupráce neziskovek s úřadem práce při naplňování politiky zaměstnanosti – společensky účelná pracovní místa, dotace  (Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR)

Zkušenosti firemního sektoru s podporou neziskových aktivit (Petr Zadák, Elektrárny Opatovice, a. s.)

Korporátní dobrovolníci v neziskovkách a další programy spolupráce (Veronika Bergrová, Královéhradecká provozní a. s., skupina Veolia Voda)

Diskuze

12.30 – 13.30 Oběd formou švédského stolu

13.30 – 16.00 Odpolední blok - workshopy

Workshop č 1: Nové povinnosti neziskovek podle NOZ, změna postavení statutárních orgánů, zkušenosti s veřejným rejstříkem a notáři, zkušenosti s transformací

Workshop č. 2: Čerpání prostředků z fondů EU v novém programovacím období – zkušenosti a očekávání

 

Těšíme se na Vaši účast!

Za obsah na této stránce zodpovídá: Tato sekce nemá žádného správce!
Poslední aktualizace této stránky: 24. 10. 2014, 17:13 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz