Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Doporučená odborná literatura

Fundraising pro neziskové organizace

Přiznejme si, že taková publikace na trhu už opravdu chyběla. Od kultovních knížek Zelené finance a Základy fundraisingu už uběhlo neuvěřitelných 17 let. V mezičase se sice objevily další pokusy uchopit téma fundraisingu i jiným způsobem (např. překlad Nortonova manuálu, vydaný Nadací VIA, nebo kreativní cvičebnice Fundraisingové aktivity), o určitý souhr se pokusila skripta Získávání zdrojů na aktivity NNO působící v sociální oblasti, určená především studentům UHK.
Do rukou nyní dostáváte solidní přehledovou publikaci, postihující nejzákladnější témata a aspekty fundraisingu. Oceňuji, že autoři se snaží tuto disciplínu pojmout jak v historickém kontextu, tak i v kontextu funkčního managementu neziskové organizace. Zejména přesahy do strategického plánování, finančního řízení a personalistiky vytvářejí celistvější pohled na roli, postavení a vliv fundraisingu jako významné agendy řízení NNO. Dobrým pokusem je i vztažení fundraisingových aktivit k právní formě organizace, např. při využití funkce správní rady, škoda, že není úplně dotažen do konce pro všechny typy neziskových organizací. Kromě typických forem získávání zdrojů, jako jsou granty a dotace, se autoři věnují také samofinancování a sociálnímu podnikání, ale spíše okrajově. Větší pozornost autoři zaměřují na firemní fundraising. V rozsáhlé kapitole Spolupráce s podniky se snaží rozlišit různé typy firemních dárců a dotýkají se i problematiky sponzoringu. Musím v tomto ohledu kvitovat, že jsem nikde nenarazila na typický nešvar, kterým je užívání nesmyslného pojmu "sponzorský dar". Vůbec lze vyzdvihnout celkově citlivé zacházení s příslušnou terminologií, takže text zůstává srozumitelný i osobě, která s fundraisingem teprve začíná a snaží se v problematice zorientovat. Právě pro fundraisery-začátečníky se může hodit např. Desatero přípravy grantových žádostí, které sice nepostihuje úplně všechna rizika, číhající na nadšené tvůrce projektů hodných podpory, nicméně je určitě velmi hodnotou "vstupní branou". Výklad navíc oživuje celá řada příkladů, i když je pravda, že jejich výběr mi občas vrtal hlavou. Snad za to může perspektiva autorů, kteří publikaci vytvořili jako jeden z výstupů výzkumného projektu "Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostřední národní a evropské ekonomiky". Výzkumný tým v čele s P. Boukalem se opíral především o svá zjištění z obsahové analýzy internetových stránek, databází a odborné literatury, čímž se výrazně liší od svých předchůdců, kteří vycházeli především z vlastních zkušeností. Přesto se můžeme v publikaci setkat s řadou metodických postupů a doporučení, které poskytují dobrý návod, jak o fundraisingu přemýšlet, přistupovat k němu systematicky a s vědomím, čeho chceme dosáhnout. Autoři za tímto účelem formulují i několik zásad fundraisingu, pro které si vypůjčili poznatky z marketingu a podnikatelské etiky. Jako osoba, která stála mnoho let v čele neziskové organizace a měla převážnou část fundraisingu na starosti, považuji jejich formulování za přínosné, byť třeba zásada optimismu, argumentující tím, že na pozici fundraisera se nejlépe uplatní optimista, resp. sangvinik, vyvolala přinejmenším pousmání. Přidanou hodnotou knihy je její mezinárodní rozměr, projevující se  v zohlednění jednak fondů EU, jednak finančního mechanismu EHP či Programu česko-švýcarské spolupráce, a také navíc ještě kapitolami o stavu fundraisingu v zahraničí (USA, Velká Británie, Německo, Rakousko, Švédsko, Itálie, Španělsko, Francie aj.), které mohou sloužit i jako zajímavá inspirace. Petr Boukal jako hlavní autor se již problematice neziskového sektoru věnuje delší dobu, vyučuje na VŠE předměty zaměřené na ekonomiku neziskových organizací a před čtyřmi roky vydal publikaci Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe), ve které se taktéž věnuje mezinárodnímu srovnání. Proto jistě čtenáře nepřekvapí, že za fundraisingový nástroj považuje např. i úvěr, který se však v podmínkách ČR (a reality bank, posuzujících "finanční zdraví" neziskových organizací podle kritérií pro podnikatelské subjekty) pohybuje spíše v oblasti teorie, než praxe (s výjimkou zvláštního programu 3P, realizovaného pod garancí NROS), zatímco v jiných zemích je běžně dostupný. Kapitola týkající se podnikatelského plánu je plná přehledných tabulek, rovnic a výpočtů, které svědčí o zjevné erudici autora právě v ekonomických aspektech fundraisingu. Závěr knihy pak obsahuje i nástin možných trendů, kudy se bude další vývoj fundraisigových aktivit ubírat. Knihu proto doporučuji hlavně těm osobám z managementu neziskové organizace, kteří uvažují koncepčně a zabývají se zodpovědně její budoucností.

Zuzana Hloušková, KRASNNO

BOUKAL, Petr a kol. Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 260 s. Expert. ISBN 978-80-247-4487-2.

 

Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace

Není to tak dlouho, co se mi do ruky dostala kniha s názvem "Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace" a je nutno říci, že tuto knihu by si měli určitě přečíst všichni, kterým není lhostejný osud jejich neziskové organizace a kteří nechtějí, aby jim unikly nejnovější informace, týkající se budování vztahů neziskové organizace s veřejností.
Zárukou kvality už jsou jen autoři knihy Marek Šedivý a Olga Medlíková. Ing. Marek Šedivý je prezidentem Asociace veřejně prospěšných organizací a současně vede servisní centrum Neziskovky.cz. V neziskovém sektoru se pohybuje již od roku 1998 a v posledních letech prosazuje zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy. PaedDr. Olga Medlíková pracuje od roku 1996 jako soukromá lektorka, konzultantka a moderátorka. Zaměřuje se na trénink mluvčích, komunikaci, argumentaci, rétoriku a společenský protokol. Jejich nové společné dílo je určeno všem pracovníkům začínajících i již fungujících neziskových organizací. Cenné informace zde mohou nalézt také studenti a pedagogové vysokých škol nebo i úředníci spolupracují s neziskovým sektorem.
Dle autorů se oblasti PR, fundraisingu a lobbingu překrývají. Zástupci neziskových organizací by se vždy měli zaměřit na poslání organizace a budovat její prestiž. S tímto pojmem v knize autoři často pracují, prestiž neziskové organizace podle nich stojí na třech pílířích: 1) odbornost a kvalifikovaný výkon, 2) efektivita procesů a řízení organizace a 3) dobré jméno, známost značky a její pozitivní mediální obraz. Prvním dvěm pilířům se autoři věnují už ve své knize Úspěšná nezisková organizace, a proto doporučuji si nejprve přečíst tu. Co bych ráda vyzdvihla, je kapitola týkající se sociálních sítí a také vztahů s médii. Přiznejme si, že neziskové organizace stále se sociálními sítěmi neumí příliš pracovat a mají i nedostatek informací jak na to. Zde se dozví, co vše na sociálních sítích lze publikovat a v čem by to neziskovým organizacím mohlo pomoci. Jako velmi užitečnou vnímám také část knihy věnující se fundraisingu, protože přehledně popisuje, od koho neziskové organizace mohou získat finance, a obsahuje i návody autorů, jak by fundraisor měl s jednotlivými subjekty co nejlépe komunikovat. Pokud jde o kapitoly věnující se lobbingu, je nezbytné zdůraznit, že tato kniha se jako první na našem trhu vůbec zaměřuje na lobbing a obhajobu zájmů neziskových organizací. Najdete zde teoretická východiska lobbingu i doporučení, a jak ho eticky využít ve prospěch neziskové organizace.
Za velký klad této knihy považuji to, jak autoři k veškeré teorii uvádí konkrétní příklady z praxe a díky tomu je snadněji pochopitelná. Nechybí ani zkušenosti autorů k dané problematice, díky kterým si kniha jistě zaslouží status praktické příručky. Doporučuji nevynechat kapitolu s názvem Zkušenosti zajímavých osobností, ve které lidé z branže odpovídají na otázky týkající se své práce a čtenáři se tak mohou poučit a nabrat inspiraci od úspěšných kolegů. Tuto podle mě velice přínosnou publikaci uzavírá slovníček novodobých pojmů, se kterými se rozhodně nezapomeňte seznámit.

Eva Novotná, KRASNNO

Šedivý, M., Medlíková, O. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 138 s. ISBN 978-80-247-4040-9.

 

Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Jakmile se na pultech knihkupectví se objevila tato nová kniha z autorské dílny Jiřího Stejskala, Heleny Kuvíkové a Kateřiny Maťákové, ihned jsem se na ni natěšil. Pravda, podobných knih u nás vyšla už celá řada, ale tahle je přeci jen trochu jiná. Jednak proto, že jeden z autorů knihy, doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., působí na Ústavu ekonomických věd Ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice, kde se věnuje především výuce a výzkumu v oblasti ekonomiky a managementu veřejného sektoru. Zároveň se však sám angažuje v neziskovém sektoru a část knihy je také věnovaná neziskovým organizacím v Pardubickém kraji, což je vlastně za humny. A jednak mě zajímal pohled ekonoma na problematiku neziskového sektoru u nás. Knihu jsem přečetl jedním dechem. Nebylo to tak složité, protože má jen 172 stran, ze kterých ještě zřejmě selháním výstupní kontroly tiskárny Serifa několik stran chybělo. K mé velké lítosti právě těch, které se zabývaly komparací neziskového sektoru u nás na Slovensku. Autorkou této stati je prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., která působí od roku 1975 na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a v současné době se zaměřuje na ekonomiku a management zdravotnictví. Autorskou trojici pak uzavírá Ing. Kateřina Maťátková, doktorandka na Ekonomicko-správní fakultě Univerzity Pardubice, která problematiku efektů neziskových organizací na regionální ekonomiku zpracovává ve své disertační práci.
Můj předpoklad, že právě pohled ekonomů bude nejvíce obohacující, se naplnil. Autoři své ekonomické zakotvení prostě nezapřou, což je na první pohled znát v přístupu ke zpracovávání všech témat jednotlivých kapitol. Kap. 2 "Ekonomické teorie zkoumající třetí sektor" dokáže na několika zásadních teoriích (teorie vládních a tržních setkání, teorie informační asymetrie, teorie státu blahobytu a teorie vzájemné závislosti) velmi srozumitelně představit význam a funkci neziskových organizací v národním hospodářství. Kap. 3 "Ekonomické souvislosti neziskového sektoru" analyzuje ekonomický dopad činnosti neziskových organizací na makroekonomické ukazatele jako je např. konečná spotřeba či hrubá přidaná hodnota v kontextu výdajů neziskových organizací a dobrovolnické práce. Pro celkové dokreslení autoři přináší stručný přehled právních forem neziskových organizací, jejich organizační strukturu a legislativního ukotvení a porovnávají ho se situací na Slovensku. Čtenáři se také mohou dozvědět základní informace o financování neziskových organizací, fundraisingu, účetnictví, rozpočtování, daňových povinnostech apod. Za zajímavou považuji kap. 6.2., ve které se autoři nebojí upozornit i na určitá rizika spojená s různými způsoby financování neziskových organizací, i když bych se samotným vymezení druhů na účelové, výkonové, globální a kombinované financování i s pojetím jejich výhod a nevýhod zřejmě polemizoval.
Kniha představuje zajímavý kompromis mezi monografií a učebnicí. Díky snaze o přesah v praktickou aplikaci je napsána tak, že i neekonom může snadno porozumět teoriím obvykle vyhrazeným úzkému kruhu zasvěcenců. Domnívám se, že kniha může být přínosná nejenom studentům ekonomie a veřejného managementu, ale také místním a krajským politikům či pracovníkům obcí, odpovědným za regionální rozvoj a zajištění místních veřejných služeb (doprava, kultura, sociální služby, zdravotnictví, vzdělávání, bezpečnost apod.) Všem těmto lidem může pomoci pochopit význam neziskových organizací pro fungování společnosti a ekonomický rozvoj.

Jan Hloušek, KRASNNO

STEJSKAL, Jan, KUVÍKOVÁ, Helena a MAŤÁTKOVÁ, Kateřina. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky: se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 169 s. ISBN 978-80-7357-973-9.

 

Nové české nadační právo v evropském srovnání

"A už je to tady!" To jsem si uvědomil, když jsem vzal do ruky monografii Kateřiny Ronovské o českém nadačním právu. Už téměř rok se na nás z médií valí informace o tom, že od prvního ledna 2014 s účinností nového občanského zákoníku nastanou pro neziskové organizace fatální změny fungování. Zbývá ještě 290 dní.

Autorka Kateřina Ronovská patří k předním odbornicím na problematiku nadačního práva u nás. Je členkou katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nadačnímu a spolkovému právu se věnuje posledních 15 let a vydala řadu vědeckých statí. Její poslední kniha přináší beze sporu nejucelenější přehled toho, co je a bylo v českých zemích považováno za nadaci, a to navíc v komparaci s vybranými evropskými zeměmi (Německem, Rakouskem, Švýcarskem či Nizozemskem).
Institut nadace prošel v novodobých dějinách České republiky dramatičtějším vývojem než jiné právní formy. Bylo to dáno zčásti přetrženou kontinuitou v období nesvobody, ale hlavně nejednoznačným postojem české politické reprezentace k tomu, co nadace má vlastně být. První právní úprava §389 hospodářského zákoníku a později §§20b-20e občanského zákoníku přinesla velmi široké pojetí nadace, což vedlo k bouřlivým diskusím, zda není úprava příliš benevolentní. Následné ujasňování těchto představ vyvrcholilo v zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a přineslo v roce 1998 konec existence více než 4 tisícovek do té doby registrovaných nadací. Jeden extrém tak nahradil druhý. Přestože přijatá právní úprava velmi omezovala účel i způsob fungování nadací a nadačních fondů, objevila se v českém právním řádu celá řada účelových vymezení majetku, o kterých Kateřina Ronovská hovoří více či méně jako o nadacích. Autorka tyto formy kategorizuje a snaží se je vysvětlit z historické perspektivy a také ve srovnání s právní úpravou vybraných okolních zemí. V tomto je kniha vskutku jedinečná a i když se nadačním právem zabývám od roku 1994, přinesla mi mnohá překvapivá poznání.
Další význam této knihy spatřuji v tom, že se autorka jako jedna z prvních velmi zevrubně zabývá nově přijatou právní úpravou nadačního práva, kterou přináší nový občanský zákoník v §§303-401 (fundace) a §§1448-1474 (svěřenecký fond).  Nejedná se však o příručku typu "jak založit nadaci snadno a rychle". Jde o plnohodnotnou odbornou monografii, která má standardní části - historický vývoj a konceptualizaci, komparativní analýzu, syntézu poznatků a jejich zobecnění. Autorka se zabývá nejdůležitějšími instituty nadačního práva (vymezením podstaty, formováním vůle zakladatele, účelem nadace, nakládáním s majetku, činností nadace, podnikáním nadace, organizační strukturou a kontrolou, zrušením a zánikem nadace). V závěru pak předkládá čtenářům vizi budoucího vývoje v podobě liberalizace a europeizace nadačního práva. To vše dohromady zaručuje, že vám kniha jako jiné právnické příručky nezastará při nejbližším normotvorném výlevu našich zákonodárců (každý právní předpis v ČR je v průměru novelizován jedenkrát za 2 roky, v extrémních případech i 5 krát ročně) a bude ozdobou vaší knihovny.
Přestože je kniha určena zejména odborníkům s právním vzděláním, bude srozumitelná i čtenářům, kteří utrpěli vzdělání v ostatních humanitních oborech. Užitečná bude jistě i zakladatelům či pracovníkům existujících nadací (nadačních fondů), kteří ocení právě ucelený přehled nové právní úpravy s komentářem. Jistě není bez zajímavosti, že kniha je dostupná také jako eBook.

Jan Hloušek, KRASNNO


RONOVSKÁ, K. Nové české nadační právo v evropském srovnání. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 348 s. ISBN 978-80-7357-971-5.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 29. 11. 2013, 17:20 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz