Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Ústav

Ústav

Právní úpravu ústavu naleznete v §§ 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jde o návrat k historické formě, která z našeho právního řádu v druhé polovině dvacátého století zmizela. Nyní nahrazuje právní formu obecně prospěšné společnosti, která byla zrušena k 31. 12. 2013.
Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených podmínek.
Takovéto volné vymezení bude v budoucnu patrně přinášet řadu problémů, než soudní praxe zpřesní svoje chápání společensky či majetkově užitečných činností. Na druhou stranu občanský zákoník stanoví, že podnikatelské činnosti smí ústav provozovat jen jako vedlejší činnost, přičemž nesmí být provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Založení a vznik ústavu
Ústav může založit právnická nebo právně způsobilá fyzická osoba, nebo i více zakladatelů a to zakladatelským jednáním, o kterém se vyhotoví zakládací listina. Ústav lze založit i tzv. pořízení pro případ smrti, tj. zakladatelským jednáním uvedeným v závěti. Zakládací listina má formu veřejné listiny, tj. sepisuje se formou notářského zápisu.
Ústav vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Návrh na zápis do rejstříku musí být podán neprodleně nejpozději do 15 dnů od založení (sepsání zakládací listiny). Návrh se podává u krajského soudu, v jehož obvodu má ústav sídlo. Kromě zakládací listiny musí být přiloženy zejména tyto listiny:
• čestná prohlášení členů správní rady a členů dozorčí rady (viz kapitola Nadace),
• výpisy z rejstříku trestů správní rady a členů dozorčí rady ne starší šesti měsíců (u osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR, obdobný doklad vydávaný v zemi jejich trvalého pobytu),
• podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem ústavu (podpisové vzory je třeba úředně ověřit),
• doklad prokazující splnění zvláštních podmínek požadovaných právními předpisy k poskytování sociálních služeb nebo jiných státem kontrolovaných činností (např. živnostenské oprávnění, koncesní listiny apod.),
• doklad o splacení peněžitého vkladu nebo převzetí nepeněžitého vkladu zakladatelů (jako doklad postačí čestné prohlášení osoby pověřené správou vkladů, dále je potřeba přiložit u peněžitého vkladu výpis z bankovního účtu a u nepeněžitého vkladu doklad prokazující vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí - a ocenění soudním znalcem),
• doklad o právní subjektivitě právnické osoby, je-li zakladatelem (výpis z obchodního rejstříku nebo doklad statistického úřadu o přidělení IČ),
• doklad o oprávnění k umístění sídla (souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla nebo nájemní smlouva).

Vzhledem k tomu, že řízení provádí stejný rejstříkový soud jako v případě nadací a spolků a nadačních fondů, je i jeho průběh stejný. Popsán je opět v kapitole Nadace.

Zakládací listina
Občanský zákoník stanoví minimální náležitosti zakládací listiny:
a) název ústavu a jeho sídlo,
b) účel ústavu vymezením předmětu jeho činnosti,popřípadě i předmět jeho podnikání,
c) údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitémpředmětu,
d) počet členů správní rady i jména a bydliště jejíchprvních členů
e) podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu, nevyhradí-li se její úprava statutu ústavu.
f) počet členů dozorčí rady, je-li zřízena.
Zakládací listina má formu veřejné listiny. Přestože zakladatelé ústavu nemají předepsanou minimální výši vkladu, zápis do rejstříku značně usnadňuje, jestliže tento vklad činí alespoň několik set korun. Členové správní rady a členové dozorčí rady ani osoby jim blízké nesmí být se společností v pracovněprávním vztahu, ale za výkon své funkce mohou pobírat v odměnu. Ta by měla být stanovena v zakládací listině.

Vzor zakládací listiny si můžeže stáhnout zde.

Orgány ústavu
Ústav ze zákona zřizují správní radu. Správní radu jmenuje zakladatel a tak zakladatel neučiní nebo učinit nemůže, jmenuje správní radu dozorčí rada (je-li zřízena). Správní radase doporučuje ustanovit na základě tzv. rotačního principu, kdy 1/3 členů správní rady se každý rok obměňuje. Zákon to však výslovně nenařizuje.
Mezi povinnosti správní rady patří:
• je-li to stanoveno zakládací listinou, vydává správní rada statut ústavu, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace ústavu. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině,
• schvalování změn zakládací listiny, nečiní-li tak zakladatel,
• rozhodovat o zrušení ústavu a určit ústav s obdobnou činností, které nabídne likvidační zůstatek,
• schvalovat rozpočet ústavu a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu),
• schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu ústavu,
• rozhodovat o předmětu a rozsahu vedlejších činností ústavu nad rámec vymezený v zakládací listině,
• udělovat souhlas k nabytí či ke zcizení či zatížení nemovitého majetku ústavu nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší,
• udělovat souhlas k nabytí či ke zcizení či zatíženíautorského nebo jiného průmyslového práva,
• udělovat souhlas k založení obchodní společnosti, nebo k jejímu podílu na ní
• jmenovat a odvolávat ředitele ústavu, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu,
• rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina.
Dalším orgánem je ředitel, který má ze zákona funkci statutárního orgánu.
Jako kontrolní orgán zákon presumuje dozorčí radu, která ovšem nemusí být zřízena.

Účetnictví ústavu
Ústav musí vést podvojné účetnictví. Ústav je povinen v účetnictví oddělit náklady a výnosy spojené s hlavní činností, náklady a výnosy spojené s vedlejšími činnostmi a náklady a výnosy související se správou ústavu. Roční účetní závěrku musí ověřit auditor, jestliže tak stanoví zakládací listina či statut, nebo výše jejího čistého obratu přesáhla 10 mil. Kč nebo přijala příspěvky ze veřejných rozpočtů ve výši nejméně 1 mil. Kč.

Výroční zpráva ústavu
Ústav je povinen zveřejnit výroční zprávu nejpozději do 6 měsíců od skončení hodnoceného období, kdy hodnoceným obdobím je předchozí kalendářní rok. Jestliže ústav realizuje činnosti v oblasti výchovy a vzdělání, může ve statutu upravit hodnocené období na školní rok. Výroční zpráva musí být veřejně přístupná. Výroční zpráva obsahuje především:
• přehled činností s uvedením vztahu k účelu ústavu,
• roční účetní závěrku s hodnocením,
• výrok auditora, pokud byla auditorem ověřována,
• přehled o peněžních příjmech a výdajích,
• přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů,
• vývoj a konečný stav fondů,
• stav a pohyb majetku a závazků,
• objem nákladů a výnosů v členění na náklady a výnosy spojené s hlavním předmětem činnosti, s provozemobchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a sesprávou ústavu
• změny zakládací listiny a složení řídících orgánů.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 20. 04. 2014, 22:07 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz