Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Účelové zařízení církve

Účelové zařízení církve

Účelové zařízení církve odvozuje svoji právní subjektivitu od zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech. Registrovaná církev nebo náboženská společnost či jejich orgány mohou v souladu se svými vnitřními předpisy zřídit samostatnou právnickou osobu za účelem poskytování charitativních služeb. Subjekty práva se tyto společnosti stávají na základě registrace Ministerstvem kultury ČR. Základem existence těchto společností je tedy subjektivita zřizovatele a dále jeho vnitřní předpisy. Z tohoto důvodu není možné jednoznačně charakterizovat tyto společnosti, neboť jsou církev od církve odlišné. Ve většině případů jsou založeny na korporativním (členském) principu. Tomuto principu je obvykle přizpůsobena i organizační struktura.

Účelové zařízení církve smí být založeno pro poskytování služeb sociálních nebo zdravotnických nebo působící jako charita či diakonie. Zakládá se zakládací listinou registrované církve a náboženské společnosti, podepsanou členem nebo členy statutárního orgánu. Podpisy musí být úředně ověřeny. Evidován může být podle zákona o církvích a náboženských společnostech pouze takový subjekt, jehož sídlo je na území ČR. Na území ČR pak musí sídlit i jeho statutární orgán. Název subjektu navrženého k evidenci se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území ČR.

Zřizovatelem subjektu navrhovaného k evidenci v Rejstříku evidovaných právnických osob je ten orgán církve/náboženské společnosti, který je k tomu určen v základním dokumentu registrovaném podle zákona o církvích a náboženských společnostech  Ministerstvem kultury ČR. Je zřejmé, že při podrobnějším ?členění? církve/náboženské společnosti může dojít k tomu, že navrhovatel evidence subjektu není totožný s jeho zřizovatelem. K tomu lze poznamenat, že koncepce zákona je volena tak, že jednotlivé subjekty jsou evidovány ?z vůle? církve nebo náboženské společnosti, která dokonce bez projednání s nimi může navrhnout zrušení jejich evidence. Je logické, že i evidenci těchto subjektů navrhuje církev prostřednictvím svého orgánu, který jedná jako její statutární orgán a je takto vymezen v základním dokumentu církve/náboženské společnosti.

Kromě návrhu na evidenci v Rejstříku evidovaných právnických osob by měly přiloženy zejména tyto listiny: 
a) doklad o založení subjektu založeného v církvi/náboženské společnosti k tomu oprávněným orgánem církve/náboženské společnosti podle jejího základního dokumentu a jeho stanovy; v případě subjektu založeného v církvi/náboženské společnosti 
b) zakládací listina účelového zařízení a  jeho stanovy.

Návrh na evidenci se doručuje na tuto adresu:

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha

Po provedení evidence na základě návrhu církve/náboženské společnosti, který splňuje podmínky podle § 16 nebo § 16a zákona o církvích a náboženských společnostech, vydá Ministerstvo kultury ČR výpis z evidence z Rejstříku evidovaných právnických osob, který se zasílá navrhovateli. Tento výpis nepodléhá zpoplatnění. O další totožné výpisy může požádat písemně každá fyzická nebo právnická osoba, která k žádosti o výpis přiloží kolek v hodnotě 50,- Kč.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 12. 10. 2013, 21:33 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz