Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Nadace a nadační fond

Nadace a nadační fond

Právní úpravu nadace naleznete v zák. č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Jedná se o účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle.
Obecně prospěšným cílem se rozumí zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.
Podstatou nadace je nadační jmění, jehož výnosy slouží k dosahování účelu, pro který byla nadace založena. Nadační jmění je zapsáno v nadačním rejstříku a smí být tvořeno pouze peněžitými prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi nebo majetkovými hodnotami, které mají předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva. Nadační jmění nesmí být po celou dobu existence nadace zcizeno (prodáno nebo jinak převedeno na jinou osobu) a jeho celková hodnota nesmí být nižší než 500 000,- Kč.
Účelu se dosahuje především formou poskytování nadačních příspěvků třetím osobám, což v praxi znamená, že nadace sama smí vyvíjet pouze činnost související s poskytováním nadačních příspěvků (darů, grantů) a propagováním vlastního účelu.

Nadaci může zřídit právnická nebo právně způsobilá fyzická osoba. Více zřizovatelů uzavře smlouvu. Je-li zřizovatel jediný, zřizuje se nadace formou notářského zápisu nebo závětí. Podstatné náležitosti nadační listiny stanoví zákon. Ke vzniku samotnému je nutný zápis nadace do rejstříku nadací a nadačních fondů (nadační rejstřík). Za podání se nevybírá soudní poplatek.
Tvoří-li nadační jmění nepeněžitý majetek, soud zkoumá pečlivě, zdali tento majetek splňuje podmínku trvalého výnosu z dlouhodobého hlediska (např. 20 let), proto je vhodné, aby nadační jmění bylo tvořeno především peněžními prostředky nebo nemovitostmi, popř. ocenitelnými právy (autorské apod.)
Podání by mělo kromě samotného návrhu obsahovat ještě další listiny:

  • nadační listina (smlouva, listina nebo závěť) musí být připojena ve dvojím vyhotovení, popis zřizovatelů musí být úředně ověřen
  • čestná prohlášení členů správní rady, členů dozorčí rady nebo revizora (prohlášení o souhlasu se jmenováním do funkce a o splnění zákonných podmínek), přičemž podpisy musí být úředně ověřeny
  • výpisy z rejstříku trestů členů správní rady, členů dozorčí rady nebo revizora ne starší šesti měsíců (u osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR, obdobný doklad vydávaný v zemi jejich trvalého pobytu)
  • podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem nadace (podpisové vzory je třeba úředně ověřit)
  • doklad o splacení peněžitého vkladu nebo převzetí nepeněžitého vkladu zřizovatelů (jako doklad postačí čestné prohlášení osoby pověřené správou vkladů, dále je potřeba přiložit u peněžitého vkladu výpis z bankovního účtu a u nepeněžitého vkladu doklad prokazující vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí - a ocenění soudním znalcem)
  • doklad o právní subjektivitě právnické osoby, je-li zřizovatelem (výpis z obchodního rejstříku nebo doklad statistického úřadu o přidělení IČO)
  • doklad o oprávnění k umístění sídla (souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla nebo nájemní smlouva)

Návrh se podává u Krajského soudu, v jehož obvodu má nadace sídlo:

Krajský obchodní soud v Brně
Husova 15, 600 03 Brno

Krajský soud České Budějovice
Zátkovo nábř. 2, 370 84 České Budějovice

Krajský soud Hradec Králové
Tř. ČSA 218, 502 08 Hradec Králové

Krajský soud Plzeň
Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň

Krajský obchodní soud v Praze
Slezská 9, 120 00 Praha 1

Krajský obchodní soud v Ostravě
U soudu 6187, 708 49 Ostrava

Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem


Řízení je zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na zápis, který je srozumitelný a obsahuje všechny podstatné náležitosti a podání návrhu je učiněno zákonem dovoleným způsobem.
Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, vyzve soud k odstranění nedostatků, nebudou-li však v předepsané lhůtě odstraněny, soud řízení zastaví.
O obsahu zápisu rozhoduje soud usnesením, které je doručeno navrhovateli. Proti usnesení lze podat opravný prostředek (odvolání) u soudu, který usnesení vydal, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení. Soud provede zápis do nadačního rejstříku do 10 dnů od nabytí právní moci usnesení.

Několik tipů, kam pro radu k právní úpravě nadačních fondů dle nového občanského zákoníku:

Už na sklonku loňského roku se na Ministerstvu spravedlnosti uskutečnilo jednání pracovní skupiny při Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy v rámci projektu Nové soukromé právo, která se věnovala výkladovým problémům právní úpravy nadačních fondů v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Přítomní se na tomto jednání shodli na řešení některých konkrétních otázek ohledně této problematiky. Nástin těchto řešení najdete na:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/nadacni_fondy_otazky-a-odpovedi-2.pdf

Nový občanský zákoník má také dopady na daňovou problematiku. Úprava pro nadace a nadační fondy zůstává naštěstí beze změny oproti stávající úpravě. V případě, že se chcete ubezpečit v otázkách vymezení charakteru poplatníka, daňového režimu, osvobození příjmů z darování, snížení základu daně a odpočtu poskytnutého darů od základu daně, povinnosti auditu u nadací a nadačních fondů, doporučujeme využít tohoto rádce: http://www.donorsforum.cz/aktuality/282/from_newsletter.html

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 16. 03. 2014, 18:25 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz