Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Obecně prospěšná společnost

Upozornění: Od 1. 1. 2014 nelze založit novou obecně prospěšnou společnost. Dle nového občanského zákoníku se jako náhradní forma nabízí "ústav" (viz samostatná záložka na levé liště).

Obecně prospěšná společnost

Právní úpravu obecně prospěšné společnosti naleznete v zák. č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Jedná se o právnickou osobu založenou k poskytování obecně prospěšných služeb, jejíž zisk se nerozděluje mezi zakladatele, členy orgánů či zaměstnanců, ale používá se opět na financování obecně prospěšných služeb.

Obecně prospěšnou společnost může založit právnická nebo právně způsobilá fyzická osoba. Více zakladatelů uzavře smlouvu. Je-li zakladatel jediný, nahrazuje smlouvu zakládací listina sepsaná formou notářského zápisu.
Společnost vzniká zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností. Návrh na zápis do rejstříku musí být podán nejpozději do 90 dnů od založení (sepsání smlouvy nebo zakládací listiny). Návrh se podává u Krajského soudu, v jehož obvodu má obecně prospěšná společnost sídlo (seznam rejstříkových soudů viz výše).
Kromě zakládací smlouvy (listiny) a návrhu na zápis by měly přiloženy zejména tyto listiny:

  • čestná prohlášení členů správní rady a členů dozorčí rady (viz kapitola Nadace)
  • výpisy z rejstříku trestů správní rady a členů dozorčí rady ne starší šesti měsíců (u osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR, obdobný doklad vydávaný v zemi jejich trvalého pobytu
  • podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem obecně prospěšné společnosti (podpisové vzory je třeba úředně ověřit)
  • doklad prokazující splnění zvláštních podmínek požadovaných zákonem k poskytování obecně prospěšných služeb (např. živnostenské oprávnění)
  • doklad o splacení peněžitého vkladu nebo převzetí nepeněžitého vkladu zakladatelů (jako doklad postačí čestné prohlášení osoby pověřené správou vkladů, dále je potřeba přiložit u peněžitého vkladu výpis z bankovního účtu a u nepeněžitého vkladu doklad prokazující vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí - a ocenění soudním znalcem)
  • doklad o právní subjektivitě právnické osoby, je-li zakladatelem (výpis z obchodního rejstříku nebo doklad statistického úřadu o přidělení IČO)
  • doklad o oprávnění k umístění sídla (souhlas majitele nemovitosti s umístění sídla nebo nájemní smlouva)

Vzhledem k tomu, že řízení provádí stejný rejstříkový soud jako v případě nadací a nadačních fondů, je i jeho průběh stejný (podsekce na levé liště).

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 16. 03. 2014, 18:32 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz