Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Spolek (dříve Občanské sdružení)

Spolek

 Spolek mohou založit alespoň tři osoby, vedené společným zájmem, a to právě k jeho naplňování jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Právní úpravu spolku naleznete v §§214-302 zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.
Zpravidla se jedná o sdružení fyzických nebo právnických osob za účelem dosahování a ochrany společného zájmu. Podmínkou je, že se jedná o nenáboženské, nepolitické a nepodnikatelské sdružení, které svojí činností nepopírá nebo neomezuje osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení. Podnikání může být pouze vedlejší činností spolku.
Spolek tvoří především jeho členové, kteří by se měli aktivně účastnit na činnosti a řízení spolku. Organizační pravidla (stanovy) se mohou měnit podle aktuální vůle většiny členů.
V České republice existovalo na počátku roku 2013 více než sedmdesát osm tisíc občanských sdružení a další třicet dva tisíc organizačních složek s právní subjektivitou, která se od 1. ledna 2014 považují za spolky, resp. pobočné spolky. Spolky působí v oblasti kultury, sportu, školství, zdravotnictví, sociální oblasti, ekologie, myslivosti, požární ochrany apod. Patří mezi ně nejen sportovní kluby, mládežnické organizace, rybáři, dobrovolní hasiči, ale také např. odbory, či svazy.

Založení
Spolek mohou založit nejméně tři osoby. NOZ sice jako předchozí právní předpis výslovně neuvádí, zda musí být občany ČR či zda musí být starší 18 let, ale z obecné interpretace vyplývá, že by zakladatelé měli být způsobilí k právním úkonům. Tito zakladatelé se musí shodnout na základním dokumentu – stanovách, které musí obsahovat minimálně:
a) název a sídlo spolku,
b) účel spolku,
c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípaděurčení způsobu, jak jim budou práva a povinnostivznikat,
d) určení statutárního orgánu.
Kromě toho lze založit spolek i na tzv. ustanovující schůzi, kde svolavatel předloží stanovy a členská schůze se usnese o jejich přijetí.
Spolek vzniká dne zápisu do veřejného rejstříku. Veřejný rejstřík právnických osob vede místně příslušný krajský soud v místě sídla obchodního soudu (rejstříkový soud). Podrobnosti upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících.
Za podání návrhu na vklad se vybírá správní poplatek 2000 Kč, za každou další změnu pak poplatek 1000 Kč. Návrh je možno podat osobně nebo poštou na adresu místně příslušného rejstříkového soudu.
Řízení o zápisu je zahájeno dnem, kdy dojde soudu vnitra návrh na zápis obsahující všechny náležitosti. Nemá-li návrh uvedené náležitosti a nebo jsou–li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, soud na tuto skutečnost spolekpísemně upozorní a stanoví mu přiměřenou lhůtu k doplnění.

Stanovy
Zákon nechává poměrně mnoho volného prostoru při vytváření stanov. Povinné je především uvedení názvu (odlišného od již existujícího právního subjektu), sídla, účeluspolku, orgánů spolku a způsob jejich ustanovení, určení statutárního orgánu apráva a povinnosti členů vůči spolku, popřípaděurčení způsobu, jak jim budou práva a povinnostivznikat. Vše ostatní je ponecháno na libovůli zakladatelů. Ze zkušenosti však doporučuji věnovat tvorbě stanov dostatečnou pozornost. Účel a zejména hlavní činnost by měl být formulovány s dostatečnou určitostí. Dále by mělo být zcela jasné jaké má sdružení orgány, jak se ustanovují a jakým způsobem jednají za sdružení. Doporučuji také přesně vymezit práva a povinnosti orgánů spolku, ušetří to v budoucnu mnoho nepříjemností.

Vzor stanov si můžeže stáhnout zde.

Orgány spolku
Zákon nechává na rozhodnutí spolku, jakou si vytvoří organizační strukturu. Nejvyšším orgánem spolku bývá shromáždění všech členů (členská schůze), které má v kompetenci rozhodování o změnách stanov, volí obvykle členy výkonných a kontrolních orgánů, schvaluje členské příspěvky a určuje cíle činnosti spolku a schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření.
Dalším orgánem bývá kolektivní statutární orgán (předsednictví či výkonný výbor), který řídí činnost spolku v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Jednání jménem spolku pak obvykle vykonává nejvyšší představitel tohoto orgánu (předseda, prezident) buď sám, nebo společně s některým dalším členem.
Většina spolků dále stanovuje dozorčí orgán (revizor, dozorčí rada), který má za úkol kontrolu činnosti a hospodaření. Tento orgán podává zprávy obvykle členské schůzi.

Výdělečná činnost spolku
Nový občanský zákoník přímo dovoluje spolku podnikat, ale pouze jako vedlejší činnost. Podnikání tedy nesmí být hlavním účelem spolku, ale pouze prostředkem k jeho naplňování. Každopádně taková činnost musí být zmíněna ve stanovách. Pokud by výdělečná činnost naplňovala podmínky živnostenského zákona, musí sdružení získat živnostenské oprávnění, popř. splnit další podmínky, které právní řád pro výkon příslušné výdělečné činnosti požaduje. Typickým příkladem je vydavatelská činnost nebo příležitostný prodej vlastních výrobků.

Účetnictví spolku
Spolek jako právnická osoba je povinna vést podvojné účetnictví. V souladu s §38a zákona o účetnictví mohou spolky vést jednoduché účetnictví, pokud účtovali v systému jednoduchého účetnictvíještě jako občanská sdružení k 31. 12. 2004.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 20. 04. 2014, 22:08 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz