Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Systematický fundraising

Systematický fundraising

NNO musí pravidelně, opakovaně a systematicky vyhledávat finanční zdroje na svou činnost. Tyto zdroje se každý rok proměňují a získání finančních prostředků v jednom roce nezakládá žádný nárok na totéž v letech následujících. V ČR se uplatňují tyto základní formy:

A/ Granty a dotace
Žádost o grant je písemný dokument, na jehož základě lze získat finanční příspěvek. Nutným předpokladem je, že žadatel a potenciální dárce mají společné cíle a hodnoty. Pojem "grant" se užívá v souvislosti s nadacemi, nadačními fondy a agenturami (soukromé zdroje), a také v případě ministerstev, obcí a krajů (veřejné zdroje), často se setkáme také s termínem "dotace" (zejména u zdrojů z veřejných).
Získávání zdrojů formou grantů s sebou přináší výhody i nevýhody.
Výhody:

 • větší finanční částka na určité období, akci
 • možnost plánování aktivit
 • grant se může stát pravidelným zdrojem

Nevýhody

 • omezení podporovaných aktivit představami dárce
 • dlouhý rozhodovací proces
 • prostředky jsou účelově vázány
 • složitý proces vyúčtování

B/ Darování a sponzorské příspěvky

Je nutné si uvědomit rozdíl mezi darem, kdy dárce neočekává za svůj dar žádnou protihodnotu a tzv. sponzorským příspěvkem, kdy bývá obvyklé protiplnění v podobě reklamních služeb. Takový příjem pak podléhá režimu daně z příjmu.
Pojem sponzorský dar není v právním řádu definován, proto je nutné dbát na přesnou definici vzájemných práv a povinností v uzavírané smlouvě.

Výhody

 • může být každoroční 
 • může se rozšiřovat na další druhy podpory
 • může dopomoci k dalším dárcům

Nevýhody

 • menší suma na počátku spolupráce
 • každoroční pečlivé dokládání prospěšnosti daru
 • poměrně náročná soustavná práce s dárcem
 • omezení aktivit dle názoru dárce

Velkou roli hraje tzv. individální dárcovství. Pod tímto pojmem chápame získávání finančních prostředků od osob, nejčastěji od konkrétních osob, které známe a se kterými udržujeme dlouhodobý kontakt. Naproti tomu lze vyvíjet aktivty, které přinášejí dary anonymní a jednorázové (např. veřejné sbírky). Individuální dárcovství snižuje finanční závislost NNO na příspěvku z veřejných zdrojů či nadací, přináší prostředky na náklady obtížně hrazené z jiných zdrojů (např. platy zaměstnanců, fundraising, investice, občerstvení), umožňuje vytvářet finanční rezervu (nárazový polštář v případě krize) a pomáhá navázat užší vztah s veřejností (vtáhnout ji do své práce).

C/ Vlastní činnost (doplňková)
Přestože nezisková organizace by neměla být založena za účelem dosahování zisku (podnikání), není vyloučené, aby jedním z možných zdrojů příjmů byla také výdělečná činnost. Jedná-li se o příjmy, které nesouvisí s posláním (cílem) organizace, bude se jednat o tzv. doplňkovou činnost. Jestliže taková činnost naplňuje podmínky živnostenského zákona, měla by si organizace požádat o vydání živnostenského oprávnění.
Příjmy z výdělečné činnosti můžeme dělit na příjmy z:

a) z vlastní činnosti
- tržby za prodané vlastní výrobky
- tržby za vykonané činnosti a poskytnuté služby
- tržby za zboží

b) z vlastního majetku
- tržby za pronájem movitého a nemovitého majetku
- výnosy z cenných papírů a kapitálového majetku
- příjmy plynoucí z práv k duševnímu vlastnictví (autorské právo, právo k patentům a vynálezům)

Výhody:

 • relativně stálý příjem
 • nezávislý na aktuální dotační politice veřejných zdrojů
 • prostředky nejsou účelově vázány

Nevýhody:

 • nesmí snižovat kvalitu a rozsah činností a služeb hlavní činnosti
 • podléhá dani z příjmů
 • nutno účetně odlišovat od hlavní činnost

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 29. 10. 2013, 17:31 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz