Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Mezisektorová spolupráce

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SEKTORŮ
Spolupráce všech tří sektorů, které tvoří základní pilíře občanské společnosti - tedy neziskového (občanského), veřejnosprávního a podnikatelského - je zdlouhavým procesem, vedoucím mnohdy k neznámému a nejistému cíli. Jeho realizace je možná nejrůznějšími prostředky, jejich volba je pak vždy závislá na fázi vývoje, ve které se spolupráce nachází, a na dalších podmínkách (geografických, společenských a historicko-kulturních) dané lokality. Vývojové fáze jsou zhruba tři, s různými přechodovými etapami. Jejich průběh lze postihnout následovně:

1. fáze: Seznámení
Tato fáze rozvoje spolupráce spočívá především ve vytvoření vhodného komunikačního kanálu (prostředku) pro vzájemný dialog všech zúčastněných stran (sektorů). Ze zkušeností se jako účinné osvědčily tyto způsoby komunikace:

 • skrz informační centrum neziskového sektoru. Toto centrum se většinou buduje za účelem shromaždování informací o neziskových organizacích a pro neziskové organizace, příp. jako jakési metodické centrum, poskytující např. vzdělávací a poradenský servis. Jako přirozený zdroj informací je pak schopné podat ucelený obraz neziskového sektoru v dané lokalitě a zodpovědět dotazy jak úřadníků, podnikatelů, tak i řadových občanů.
 • prostřednictvím pravidelných mezisektorových setkávání. Iniciátorem takových setkání bývá zpravidla orgán veřejné správy, příp. související státní instituce (např. Úřad práce, MPSV), zástupci neziskového a podnikatelského sektoru jsou přizváni k diskusi. Tento prostředek je však závislý na dobré vůli veřejné správy, je-li iniciován odjinud, nezískává takový respekt a setkává se často s nepochopením.
 • jednáním s koalicí místních NNO, resp. s jejími mluvčími, příp. koordinátorem. Toto řešení skrývá dvě úskalí. Za prvé, koalice nesmí hájit zájmy pouze svých členů, ale celého neziskového sektoru v dané lokalitě. Za druhé, výběr osobností, které získají právo hovořit za určité společenství, musí proběhnout na demokratických principech.
 • vytvořením nebo nalezením média pro vzájemnou výměnu názorů. Takovým médiem může být tištěné periodikum (leták, věstník, časopis), diskusní fórum na Internetu nebo kulaté stoly v místním rozhlase či TV. Do těchto rozhovorů je pak zapojena i široká veřejnost, což přispívá k pluralitě názorů a k rozvoji otevřené společnosti.

2. fáze: Emancipace
Je-li dostatečným seznámením a rozvojem otevřeného dialogu připravena půda, lze přistoupit k další fázi, která je nástavbová k té první, k emancipaci všech sektorů. Tato potřeba vyplývá především z nedostatečného postavení a nízké prestiže neziskového sektoru jak v očích zástupců obou zbývajících sektorů (orgánů veřejné správy a podnikatelů), tak veřejnosti jako celku. Emancipace však není pouze prestižní záležitostí - mít stejnou váhu a stejný význam v rozvrstvení společnosti je pouhý začátek. Emancipace je především o rovnosti příležitostí. Její naplnění spočívá především ve vytvoření partnerských vztahů mezi sektory. Toto partnerství může mít nejrůznější podoby:

 • vzájemné zadávání úkolů a plnění požadavků. Jestliže neziskový sektor učiní vstřícný krok směrem k veřejné správě, odezvou mohou být např. transparentní pravidla pro grantová řízení.
 • účast zástupců všech sektorů při rozhodováních o věcech veřejných. Jednou z konkrétních možností je rovnoměrné zastoupení všech sektorů ve schvalovacích, revizních či výzkumných komisích.
 • systém spravedlivého přidělování veřejných zakázek. Nezisková organizace mnohdy nezíská zakázku, řešící nějaký problém na místní úrovni (např. odborný průzkum kulturní památky), protože za ní nestojí síla kapitálu, honosná kancelář, bohaté recepce a další povrchní znaky finanční síly. Přesto může podat stejný, ba mnohdy i kvalitnější výkon a přispět k hospodárnějšímu a úspěšnějšímu řešení daného problému.

3. fáze: Spojenectví a spolutvorba
Pokud je dosavadní spolupráce plodná a úspěšná, může vést až k trvalému partnerství a k tvorbě společných projektů. Takováto forma partnerství přináší pro všechny zúčastněné strany mnoho výhod, ale také povinností. Partnerství k mnohému zavazuje, ale úsilí vloženého do příprav společného projektu je mnohem menší a vede nejednou k překvapivému efektu. Nejdůležitější je však jedna zásada - odměněna za úspěchem patří rovným dílem všem participantům. Společné projekty přijímají nejrůznější formy:

 • založení komunitní nadace. Vložení finačních prostředků ze strany veřejné správy a podnikatelského sektoru do neziskového subjektu s přesným určením rolí při rozhodovacích a schvalovacích grantových procesech může vést ke všestranné spokojenosti všech participantů. Tato aktivita navíc v důsledku směřuje k veřejnosti, neboť komunitní nadace běžně poskytují příspěvky především na řešení problémů řadových občanů. Tyto problémy jsou spíše komunálního charakteru (úprava interiéru před budovami, dobudování nedostatečné infrastruktury, modernizace parků a hřišť apod.). Činnost komunitní nadace pak poskytuje základ pro vytvoření samofinancovatelného systému, který je schopen řešit problémy menšího rázu s nerozsáhlou územní působností a zvyšuje tak nejen zájem občanů, ale také jejich podíl na zlepšení kvality života v dané lokalitě.
 • uspořádání společné kampaně na komunitní úrovni. Může se jednat o mediální kampaně za účelem osvětlení určitého problémy a šířením výzvy k zapojení veřejnosti, nebo o kampaně volební (především do komunálních voleb).
 • zorganizováním společných oslav, např. při významných událostech města či obce (výročí založení města či připomínka významné bitvy nebo návštěvy slavné osobnosti). Tyto oslavy poskytují příležitost pro prezentaci činnosti jednotlivých zúčastněných stran, zde se otvírá prostor především pro neziskové organizace jako nositele nejen občanské angažovanosti, ale také kultury, vzdělanosti a humanismu v  dané lokalitě.
 • účastí na prezentačních akcích místních i přesahujících daný region, např. výstav, veletrhů a soutěží. Takováto účast bývá často podmíněna vysokým poplatkem, jehož výše nezřídka přesahuje možnosti neziskových organizací. A to i přesto, že náplní jejich činnosti jsou především služby občanům. Řešením může být např. spolupráce s neziskovým sektorem při přípravě, organizaci a tvorbě programu takovéto prezentační akce. Automaticky se tak odměnou stává vymezení určitého prostoru pro neziskové organizace zdarma.
 • společné zpracování strategie rozvoje města či obce. Tyto dokumenty, mající  dopad v následujících letech, určují směry budoucího rozvoje veřejného života. Zastoupení neziskového sektoru jako jeho nedílné součásti představuje jeden z cílů, který je v souladu s rozvíjející se občanskou společností a jejímu přizpůsobení se standardům Evropské unie. Představuje formu partnerství, která patří k těm nejúčinnějším a nejpromyšlenějším.


Je samozřejmé, že výše popsaný průběh rozvoje spolupráce a partnerství se pohybuje spíše na teoretické rovině. V praxi dochází ke kontaminaci prostředků a přechody mezi fázemi jsou neznatelné a plynulé.  Vše závisí na lokalitě a na lidech - někde je první fáze přeskočena a rovnou se vyvíjí spolupráce na vyšší úrovni, jinde se po dlouhá léta ustrne někde uprostřed cesty a k vytvoření trvalého partnerství nikdy nedojde. Neexistuje žádný zaručený recept, ani hierarchie zmíněných prostředků, kroků a aktivit. Žádný není lepší nebo horší a nikde se nevyskytují všechny najednou. Tato rozmanitost však ještě neznamená roztříštěnost, o které se v poslední době hodně mluví. Jedinečnost a nadějnost tohoto vývoje se skrývá pod zdánlivým chaosem, způsobeným pohybem a změnami. Ve srovnání s netečností a lhostejností je to příznivý signál.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 06. 10. 2013, 19:47 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz