Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Dobrovolnické organizace a programy v KHK


Daneta
Toto sdružení nabízí pomoc dobrovolníků tělesně a mentálně postiženým dětem v jejich integraci do společnosti. Dobrovolníci:
*pomáhají pod dohledem odborných pracovníků v činnostech sebeobslužných, rehabilitačních, relaxačních a odpočinkových. Činnosti relaxační, při kterých dobrovolníci pomáhají, jsou např. canisterapie - dotyková terapie apod.
*vypomáhají pod dohledem lektorů v zájmových kroužcích, které si klienti zvolili jako formu odpočinkové činnosti (každoročně se jedná cca o dvacet různých zájmových kroužků).
*připravují materiály pro těžce zdravotně postižené klienty. Osobní počítače jsou používány jako pomůcka k dorozumívání mezi těžce zdravotně postiženým klientem a dobrovolníkem. Zvláště klienti s těžkou vadou řeči jsou mnohdy schopni dorozumění s dobrovolníkem jen s pomocí počítače. Klienti se zrakovým, nebo těžkým tělesným postižením horních končetin mohou pomocí počítače zvládat některé zadané úkoly.
*pomáhají s doprovodem klientů na vycházky a pomáhají při plnění jejich individuálních plánů pod vedením speciálních pedagogických pracovníků. V chráněném bydlení je jejich pomoc zaměřena na komunikaci s uživateli a na různé společenské hry v rámci relaxačních činností. Vypomáhají jako pomocný doprovod s převody uživatelů sociálních služeb, kteří mají problémy s hybností.
*je doprovázejí na různé akce, výlety, výstavy, divadelní představení, vystoupení pěveckého souboru Daneťáček, abilimpiády, plavání apod.
*podílejí se pod vedením lektora na chodu výtvarné dílny, kde vznikají příspěvky na výstavy a soutěže. V současné době je v programu 13 dobrovolníků.Déčko Náchod
Působí jako koordinátor pro Evropskou dobrovolnou službu v rámci programu Mládež v akci, zároveň i jako vysílající organizace. Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně, nebo ve skupinách, do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii aj.  Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo v partnerské zemi. Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.
www:
http://deckonachod.cz/view.php?cisloclanku=2011050003Diecézní charita
RAFAEL- Archanděl Rafael je sice známý hlavně jako patron lékařství, je však také patronem řeči, vzdělanosti a poutnictví. Z Bible víme, že doprovázel chlapce Tobiáše na cestě do cizí země, chránil ho a pomáhal mu zvládat obtíže, se kterými by si sám neporadil.Tento program se zaměřuje na pomoc cizincům žijícím na území naší diecéze, především jejich dětem a mládeži. Dobrovolníci jim pomáhají zvládat češtinu, případně další školní a studijní předměty podle aktuální potřeby. Dobrovolníkem v programu Rafael se může stát každý, kdo dovršil věk 18 let a chtěl by bez nároku na finanční odměnu pomáhat dětem a mladým lidem, pocházejícím z Ukrajiny, Mongolska, Sýrie a dalších zemí se zvládnutím českého jazyka, případně dalších předmětů. V případě pomoci s češtinou není speciální vzdělání v češtině většinou nutné. Stačí být komunikativním a trpělivým partnerem ke konverzaci.

MICHAL - program Michael se zaměřuje na pomoc dětem ve věku 10 -14 let, které mají problém prosadit se v kolektivu a obtížně získávají kamarády. Dobrovolník se stává jejich starším kamarádem a tráví s nimi čas, podle jejich přání. Dobrovolníkem v programu Michael se může stát každý mladý člověk, který chce bez nároku na finanční odměnu pomáhat dětem a mladým lidem v prosazení se ve společnosti. Stačí být komunikativním partnerem otevřeným k přáním a potřebám dětí.
GABRIEL - Program Gabriel se zaměřuje na lidi, kterým se v důsledku nemoci, stáří nebo postižení nedostává sil. Dobrovolník věnuje pár hodin svého volného času lidem, kteří mají volna mnoho, ale nemají s kým jej strávit. Dobrovolníkem v programu Gabriel se může stát každý člověk, který je ochotný věnovat čas lidem, kteří to ocení, kterého baví Vás procházky, povídání, společenské hry, četba, výtvarné práce, návštěvy výstav, výlety a další aktivity společně se seniory a postiženými. Jim dobrovolníci zpříjemní život, zmírní jejich osamělost a podpoří je v aktivním životě.
PRÁCE S DĚTMI A MLÁDĚŽÍ - cílem akreditovaného projektu je usnadnit dětem orientaci ve společnosti, zlepšit jejich komunikační dovednosti, podpořit asertivitu, posílit rozhodovací kompetence a rozšířit jejich vědomosti formou neformálního vzdělávání, zlepšení mezigeneračních vztahů. Tohoto chce organizace dosáhnout především díky poskytování volnočasových aktivit dětem dobrovolníky. Dobrovolníci budou působit jak přímo v Diecézní katolické charitě Hradec Králové, tak budou vysílání i do dalších přijímajících organizací (Oblastní charita Pardubice, Občanské sdružení Salinger). Dobrovolník musí mít min. 16 let, být emapatický, mít pozitivní vztah k dětem a mládeži a být trestně bezúhonný.
EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA - DCH má akreditaci vysílající organizace Evropské dobrovolné služby. Spolupracuje s evropskými organizacemi zapojenými do mezinárodních dobrovolnických programů, zejména ze sousedního Německa (např. s IN VIA Köln a IN VIA Würzburg). Tyto organizace nabízejí široké spektrum dobrovolnických projektů v oblasti práce s dětmi, mládeží, seniory a handicapovanými. DCH pomáhá také zájemcům o EDS s hledáním vhodné hostitelské organizace. Dobrovolníci v rámci ERD mohou získat cennou zkušenost dobrovolné služby v zahraniční organizaci, nové kontakty, příležitost uplatnit a rozvinout své jazykové dovednosti. Program je určen mladým lidem od 18 do 30 let, jejichž projekty trvají 2 - 12 měsíců.
DOBROVOLNICKÁ AGENTURA PŘI DIECÉZNÍ CHARITĚ HRADEC KRÁLOVÉ - agentura je financována z grantu ESF a působí v rámci individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Agentura pro pomáhající organizace zajišťuje Dobrovolnický servis za účelem vysílání dobrovolníků, který zahrnuje nábory dobrovolníků (propagace a publicita s informacemi o možnostech dobrovolnictví ve spolupracujících přijímajících organizacích), výběr a zařazení dobrovolníků (individuální pohovory, zajištění potřebných dokumentů, sepsání smlouvy o dobrovolnické službě, uvedení dobrovolníků do přijímající organizace), evidenci dobrovolníků (vedení databáze dobrovolníků včetně jejich výkazů práce), pojištění dobrovolníků proti škodě na majetku nebo na zdraví, proškolení dobrovolníků (v souladu s metodikou konkrétního dobrovolnického programu), supervizi a průběžnou podporu dobrovolníků, hodnocení činnosti dobrovolníků (dle výkazů práce dobrovolníka (kvantitativní) a zpětné vazby ze strany přijímající organizace a jejích klientů (kvalitativní), oceňování dobrovolníků).
www: http://hk.caritas.cz/dobrovolnictvi/sluzby-pro-pomahajici-organizace/INEX-Sdružení dobrovolnických aktivit
Akreditovaná vysílající organizací dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě na Ministerstvu vnitra ČR. Ročně zprostředkuje jedinečnou mezikulturní zkušenost tisícovce českých i zahraničních dobrovolníků.
WORKCAMPY V ZAHRANIČÍ - krátkodobé dobrovolnické projekty (2 až 3 týdny)  poskytují příležitost poznat skupinu mladých lidí a podílet se na prospěšné věci.
MTV / LTV - střednědobé a dlouhodobé projekty (1 měsíc až 1 rok) nabízejí možnost hlouběji poznat kulturu i jazyk země a pomáhat všude tam, kde je potřeba.
EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA -  příležitost získat zkušenosti z práce v neziskové nebo vládní organizaci za finanční podpory EU (pobyty v délce 2-12 měsíců).
TEACH AND LEARN WITH GEORGIA - dobrovolníci zabezpečují výuku anglického jazyka v gruzínských veřejných školách za podpory gruzínské vlády (1 semestr, nebo více).
DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY V ČR - krátkodobé dobrovolnické projekty (2 až 3 týdny), ročně v nabídce přes 40 mezinárodních dobrovolnických projektů. Každého projektu se zpravidla účastní 10 - 18 především mladých lidí z celého světa. Workcampy jsou různě zaměřeny, např. na rozvoj venkova a místní komunity, ekologické projekty, obnovu historických památek, sociální a kulturní projekty. Účast na workcampech v ČR je určena především zahraničním dobrovolníkům.
ŠKOLÍCÍ CENTRUM INEXU V KOSTELECKÝCH HORKÁCH - je využíváno ke školení dobrovolníků (zejm. pro školení vedoucích workcapmů - campleadrů a přípravné víkendy pro mezinárodní dobrovolníky), setkávání, schází se tu generální shromáždění atd. 


Královédvorská Arnika
Sdružení dobrovolníků, které se stará o volný čas zdravotně postižených občanů, seniorů i dětí odloučených od rodin. Tato nezisková organizace působí převážně ve Dvoře Králové nad Labem. Dobrovolníci navštěvují klienty, povídají si s nimi, předčítají, pomáhají s vyřizováním korespondence, asistují při zájmových a rehabilitačních činnostech, doprovází klienty při vycházkách do města, návštěvách divadelních představení, koncertů a jiných kulturních a společenských akcí, připravují vlastní kulturní a zábavné programy pro obyvatele sociálních a zdravotnických zařízení. Mezi zařízení, která klientům pomáhá, patří např. Diakonie, Domov důchodců a Léčebna zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem a Domov sv.Josefa v Žirči.
www: http://www.kralovedvorskaarnika.wz.cz/onas.html


Mirabilis o. s.
Dobrovolníci zde působí jako asistenti zdravotně postižených dětí - v rámci tohoto akreditovaného projektu dobrovolníci pomáhají jako asistenti na letních rekreacích rodin s postiženými dětmi v Táboře J.A. Komenského v Bělči nad Orlicí (pořádá Českobratrská církev evangelická). Vyhledávání a všestranná příprava dobrovolníků pro pomoc postiženým občanům (především dětem a mládeži), zprostředkování jejich služeb potřebným osobám i jejich rodinám a podporu při výkonu asistenční služby, jsou součástí poslání organizace. Příprava dobrovolníků zahrnuje psychologické, zdravotnické, pedagogické, vychovatelské, pastorační a další potřebné vzdělávání. Asistenti jsou na týdenních pobytech rodin s postiženými dětmi k dispozici rodině po celý den. Podle hloubky postižení dítěte jsou rodině k dispozici i dva asistenti. Dítěti se věnují v rámci připraveného programu, dále zajišťují pomoc v době jídla, hygieny, rehabilitačního cvičení (vždy společně s odborným personálem). Snahou je, aby se rodiče měli možnost věnovat aktivitám, na které během roku nemají čas - výlet se zdravým sourozencem, rozhovory s rodiči podobně postižených dětí, účast na odbornému i relaxačním programu apod. Pobyty slouží i k integraci dětí s postižením. Dále dobrovolníci celoročně pomáhají v rodinách s postiženými dětmi, vytvoření dvojice.
www: www.mirabilis.czNárodní rada zdravotně postižených

Dobrovolnictví jsou zde mezi osobami se zdravotním postižením - základním cílem tohoto akreditovaného projektu je rozvoj práce s dobrovolníky, jejich nábor příprava, proškolení a jejich následné vysílání do jednotlivých přijímajících organizací, např. občanské sdružení PROSAZ, Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje a s Pražskou organizací vozíčkářů. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. je ale zároveň také přijímající organizací a do své činnosti zapojuje zhruba 20 dobrovolníků .Dobrovolníky, kteří jsou získáváni prostřednictvím náborů na školách, krajských médií a pomocí inzerátů ve specializovaných tiskovinách pro zdravotně postižené, jsou především studenti vysokých škol a vyšších odborných škol v Praze a Hradci Králové. Činnost dobrovolníků v projektu je dvojího druhu. Jde jednak o pomoc jednotlivcům - dospělým osobám i dětem se zdravotní postižením, především se jedná o dobrovolnou osobní asistenci (doprovod na úřad, k lékaři, do vzdělávacích institucí, na kulturní akce), zácvik v používání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc při různých rehabilitačních a rekondičních činnostech a akcích ( tábory pro děti se zdravotním postižením, cvičení, plavání apod.), pomoc při předčítání atd. Druhou z činností v rámci tohoto projektu je pomoc organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postižením nebo poskytujícím služby osobám se zdravotním postižením - zde se jedná především o výpomoc s administrativní činností, sběrem dat a informací o problémech osob se zdravotním postižením, se zpracováním statistických údajů, s přípravou společenských akcí. V současné době se projektu účastní 52 dobrovolníků.


Občanské poradenské středisko, o. p. s.
DOBROVOLNÍCI VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HK  - cílem akreditovaného programu je zlepšit psychosociální podmínky pacientů ve Fakultní nemocnici prostřednictvím dlouhodobé dobrovolnické služby. Dobrovolnická služba má vnést do nemocnic více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta přispívat tak k aktivní spolupráci pacienta na uzdravení. Dobrovolníci budou vykonávat především volnočasové aktivity na: Dětské klinice, oddělení dětské chirurgie a traumatologie a dětské neurologie, na I. Interní klinice - oddělení ambulantních provozů a na klinice gerontologické a metabolické. Organizace dobrovolníky vybírá, školí a připravuje k výkonu dobrovolnické služby. Dobrovolníci jsou pojištěni. Organizace se musí řídit v rámci akreditovaného projektu Metodickým doporučením pro zavedení dobrovolnické programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů vydaným ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 6/2009.
DOBROVOLNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO SENIORY - v rámci tohoto akreditovaného programu dobrovolníci pomáhají především v rámci volnočasových aktivit (čtení, naslouchání, pořádání sportovních a kulturních akcí, doprovod do parku, k lékaři apod.) v zařízeních, která se starají převážně o seniory. Organizace působí jako vysílající a posílá dobrovolníky do následujících čtyř přijímajících organizací: Domov důchodců Černožice, Senior Centrum Hradec Králové, o.p.s., Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s., Život 90 - Hradec Králové. Organizace vysílá cca 40 dobrovolníků, kteří jsou proškoleni a pojištěni. Cílem je rozšířit dobrovolnickou službu v Královehradeckém kraji prostřednictvím stále a spolehlivé sítě přijímajících organizací z řad sociálních služeb pracujících s cílovou skupinou seniorů. Přijímajícími organizace jsou příspěvkové a nevládní neziskové organizace se sídlem nebo působící na území Královehradeckého kraje, např. Domov pro seniory Trutnov, Pečovatelská služba Trutnov, Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA, Hronov, Domov Důchodců Tmavý Důl, Náchod apod. Předpokládaný počet dobrovolníků je 30 - budou vyškoleni, pojištěni a bude s nimi uzavřená smlouva.
DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - cílem tohoto akreditovaného programu je rozšířit dobrovolnickou službu v Královehradeckém kraji prostřednictvím stále a spolehlivé sítě přijímajících organizací z řad sociálních služeb pracujících s cílovou skupinou zdravotně postižených klientů. Přijímajícími organizace budou příspěvkové a neziskové organizace se sídlem nebo působící na území Královehradeckého kraje. Předpokládaný počet dobrovolníků je 30 - budou vyškoleni, pojištěni a bude s nimi uzavřená smlouva.
DOBROVOLNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO DĚTI A MLÁDEŽ - cílem akreditovaného programu je rozšířit dobrovolnickou službu v Královehradeckém kraji prostřednictvím stále a spolehlivé sítě přijímajících organizací z řad sociálních služeb pracujících s cílovou skupinou dětí a mládeže. Přijímajícími organizace budou příspěvkové a neziskové organizace se sídlem nebo působící na území Královehradeckého kraje: Nízkoprahové zařízení pro děti mládež ARCHA, Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION apod. Předpokládaný počet dobrovolníků je 10 - budou vyškoleni, pojištěni a bude s nimi uzavřená smlouva.
ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH S DOBROVOLNÍKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI - v rámci této zakázky realizuje na principu detašovaných pracovišť dílčí projekty Dobrovolníci v Jičíně, Dobrovolníci v Náchodě, Dobrovolníci v Trutnově a Dobrovolníci v Rychnově nad Kněžnou. Cílem projektu je zajistit dobrovolníky do neziskových organizací, pracujících v sociálních službách (domovy důchodců, stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, atd.). Dobrovolníky projektu jsou studenti, absolventi, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní, senioři i pracující, zkrátka všichni, kdo mají chuť nezištně pomoci a věnovat svoji energii i čas potřebným. Náplň dobrovolnické služby: rozhovory s klienty, zabezpečení volnočasových aktivit, kulturního vyžití klientů. V rámci projektu se snaží zvýšit povědomí o dobrovolnictví v daném regionu, prostřednictvím propagační kampaně, pořádá besedy na školách, úřadech práce, v klubech důchodců. Pořádá také semináře pro přijímající organizace s cílem objasnit jim oblast dobrovolnictví, publikuje články v tisku. Činnost  detašovaných pracovišť je financována z grantu ESF a působí v rámci individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.
www: www.ops.czOblastní charita
DOBROVOLNÍCI V OBLASTNÍ CHARITĚ HK - cílem tohoto akreditovaného projektu je komplexní řešení zapojení dobrovolníků do sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Hradec Králové. Dobrovolníci jsou připravování koordinátorem v rámci Hospodářského střediska Charity a jsou vysílání do jednotlivých středisek Charity, kde se ve spolupráci s týmem pracovníků pod vedením vedoucího příslušného zařízení podílí na zajišťování pomoci lidem v obtížných životních situacích. Hlavní oblasti pomoci dobrovolníků: pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením - zapojení dobrovolníků do činnosti střediska Charitní pečovatelské služby a střediska Charitní ošetřovatelské služby a Střediska rané péče Sluníčko. Pomoc lidem bez domova, klientům služeb azylových domů (Domova pro matky s dětmi a Domu Matky Terezy - Středisko sociálních služeb pro lidi bez domova), sociálního šatníku v Hradci králové, Poradny pro lidi v tísni, Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím.
KRUH DOBROVOLNÍKŮ OBLASTNÍ CHARITY HK - dobrovolníci pomáhají dětem při přípravě pravodních materiálů pro handicapované dětii (např.vystřihování, laminování apod.),  při přípravě pomùcek pro děti, doučování. Občasnou pomocí při pořádání sportovních či kulturních aktivit, o prázdninách - zapojení dětí do sportovních, výtvarných a jiných aktivit. Dobrovolníci pomáhají také seniorům jako společník, který je doprovází na procházky, naslouchá jim, povídá si s nimi, čte, luští křížovku, při půjčování a popřípadě i transportu kompenzačních pomůcek, při přípravě jednorázového zdravotnického materiálu, během organizování vánočních a velikonočních setkání, jako doprovod při společných výletech, v  rámci domácí hospicové péče - doprovázení umírajících, pobyt u lůžka, čtení naslouchání. Tradičně již pomáhají dobrovolníci se sbírkami, na realizaci tradiční Tříkrálové sbírky se podílejí více než tři stovky dobrovolníků Oblastní charity Hradec Králové (převážně "jednorázových" dobrovolníků zejména z řad studentů středních a základních škol), nebo na Eliščině sbírce pořádané v rámci zářijových Eliščiných slavností v Hradci Králové a sbírce psacích a školních potřeb pro mateřské a základní školy v Malawi v Africe. Vydává se vlastní zpravodaj o dobrovolnických možnostech v OCH HK.
www: http://www.charitahk.cz/kruh-dobrovolniku/Podzámčí o.s.
PROGRAM SENIOR - tento akreditovaný program zahrnuje největší počet dobrovolníků a také největší spektrum možných činností. V žádném případě neslouží dobrovolníci jako náhrada za personál, nevykonávají práci u lůžka ani ošetřovatelskou činnost. Jejich úkolem je především zvýšit kvalitu života klientů sociálních služeb. Dobrovolníci působí jako společníci seniorů, věnují se jim v rámci volnočasové činnosti, doprovází je při procházkách apod. V programu je ročně zapojeno cca 50 dobrovolníků. Organizace je vysílá do následujících přijímajících organizací, s kterými má uzavřeny smlouvy: Domov v podzámčí Chlumec, Středisko sociálních služeb Chlumec, Domov důchodců Humburky, ÚSP Chotělice, DSS Skřivany, Ústav sociální péče v Hořicích.
PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE -  tento akreditovaný program se váže na nízkoprahové centrum DoPatra v Novém Bydžově. Pracuje v něm několik dobrovolníků v závislosti na možnostech svého volného času a jsou to studenti středních a vysokých škol. Věnují se přípravě a realizaci volnočasových aktivit pro děti a doučování.

Dále se organizace věnuje neakreditovanému programu Dobrovolníci v nemocnici a příležitostně rozvíjí také program Rychlá rota (dobrovolníci nevykonávají pravidelnou činnost v některé  partnerské organizaci, ale pomáhají nám   realizovat nárazové akce naše nebo ve spolupráci s jinými neziskovými organizacemi.
www: http://www.podzamci.cz/dobrovolnicke-centrum/ms-56/p1=56

Za obsah na této stránce zodpovídá: Tato sekce nemá žádného správce!
Poslední aktualizace této stránky: 21. 05. 2012, 15:49 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz