Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Firemní filantropie

Firemní filantropie
Firemní filantropie je nedílnou součástí firemní kultury a také důležitým pojítkem mezi firmou a místem, ve kterém podnik působí. Někdy se používá termín "společenská odpovědnost firmy". Firma již není vnímána pouze podle toho, kolik vyprodukuje výrobků či služeb, ale jaké má vztahy s okolím. Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility, pro který používáme zkratku CSR. Tento koncept se objevil počátkem 2. poloviny 20. století a znamená takový způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku. Bussines Leaders Forum a jeho členské firmy vymezují společenskou odpovědnost jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Jestliže firma projeví zájem o záležitosti svého okolí a aktivně se účastní na jejich řešení, zlepšuje tak vztahy v komunitě. Vytváří partnerství, která jsou znakem vyspělosti společnosti, a snahy navzájem si být prospěšnými. Není viděna jako pouhá továrna na peníze, ale i jako pomocník při řešení problémů ve společnosti. To přináší podniku velký kredit s etickým rozměrem. Stakeholdeři firmy ji vnímají jako odpovědnou a čestnou.
Existují dva základní přístupy k podnikové filantropii, a to proaktivní a reaktivní. Firmy chovající se reaktivně jsou pasivní a vyčkávají na příchozí žádosti o podporu. Aktivity buď podpoří, nebo ne, většinou se jedná o ad hoc podporu jednorázového projektu. Naproti tomu proaktivní přístup staví na vypracované dárcovské strategii. Věnuje se například jedné nebo více určitým předem stanoveným konkrétním oblastem a má stanovena pravidla, na jejichž základě uděluje své příspěvky. Často dochází k uzavření dlouhodobého partnerství s organizací, nebo to může vyústit v založení vlastní nadace či nadačního fondu.


Firemní dárcovství
Firma může darovat lze několika způsoby:
- přímou podporou vybrané organizaci - firma poskytne dar nebo finanční příspěvek jedné nebo několika vybraným neziskovým organizacím na požadovaný účel či podporu určitého konkrétního projektu.
- prostřednictvím vlastní firemní nadace nebo firemního nadačního fondu - firma založí firemní nadaci nebo nadační fond, jejichž prostřednictvím podporuje obecně prospěšné projekty a organizace.
- dlouhodobým partnerstvím (dlouhodobá podpora konkrétní organizace) - firma dlouhodobě podporuje jednu nebo více vybraných organizací, s nimiž má dobré zkušenosti. Společně se podílejí na nových projektech a nových formách spolupráce. Partnerem pro tyto účely může pro firmu být rovněž nadace. Zejména pokud má firma zájem podporovat více oblastí, může právě nadace nabídnout své odborné znalosti v daných oblastech a převzít veškeré administrativní zatížení, které s realizací projektů vzniká. Příspěvek nadaci může být bez omezení, tzn. že firma ponechá rozhodnutí, kam prostředky směřovat, výlučně na nadaci. Firma však může mít rovněž specifický zájem na tom, kterou oblast, příp. cílové skupiny podpořit - nadace tedy pro tyto účely může zřídit zvláštní dárcovský fond (takovýto fond může mít ve svém názvu jméno firmy), který bude spravovat, ale zároveň z něho bude na konkrétní oblast pravidelně přispívat.
- společným projektem firmy a neziskové organizace - firma s neziskovou organizací spolupracuje na společném projektu. Osvědčeným a zajímavým způsobem takové spolupráce je např. tzv. cause related marketing (sdílený marketing, marketing dobré věci nebo win-win marketing) nebo matchingový fond.

Co může firemní dárce získat tím, že poskytne dar?

  • oblíbenost u veřejnosti, zaměstnanců a klientů
  • zvýšení prodeje výrobků či služeb
  • zlepšení spolupráce s veřejnou správou, VIP, politiky
  • osobní uspokojení
  • lepší přístup k informacím
  • lepší přístup ke službám dárce (např. pro vlastní zaměstnance)
  • možnost odpočtu daní.

Sponzoring
Sponzoring je nepeněžní nebo jiná forma podpory, poskytnutá za dohodnutou protislužbu, jde tedy o "příspěvek s protiplněním". Proces sponzoringu upravuje smlouva o reklamě nebo smlouva o sponzoringu, kde příjemce vykáže činnosti směřující k naplnění marketingových cílů sponzora. Na rozdíl od darů představuje sponzorství většinou plně uznatelný daňový výdaj na propagaci. Navíc firmy opravdu za své peníze něco dostanou, nejen poděkování.
Sponzorství je charakterizováno jako velmi flexibilní nástroj marketingové komunikace sledující rozličné cíle a záměry. Na jedné straně stojí sponzorovaný, který díky "sponzorství" může uskutečnit projekt. Na druhé straně stojí sponzor, který touto cestou sleduje své komunikační a komerční cíle. Právě toto spojení sponzor-sponzorovaný je tím, co se stává pro zákazníka srozumitelným, co vnímá. Sponzorství je nepřímé a implicitní, aby plnilo své poslání, je zapotřebí je provázat s dalšími komunikačními aktivitami.
Efekt sponzorství se týká produktu či konkrétní firmy. Podstatným bodem je, že se značka dostává do výběru spotřebitele beze změn postoje. Předností sponzorství, na rozdíl od reklamy, je nižší nákladovost, nedráždí tolik lidi. Jejich vystavení zvyšuje povědomí o značce a vede k preferenci značky. Vystavení sponzorství může být:

  • epizodické (spojené s událostí) 
  • sémantické (dlouhodobé vystavení)

Sponzoring nabízí stále nové možnosti uplatnění. Faktory, které k tomuto přispívají, jsou například legislativa omezující reklamu tabákových a alkoholových výrobků, zkrácení času vymezeného na reklamu v rámci televizního vysílání, omezování vládních výdajů na společenské, kulturní a sociální záležitosti, které vedou k rostoucí snaze neziskových organizací vyhledávat sponzory. Stále oblíbenější se stává epizodické sponzorství. Předností sponzorství spojené s nějakou událostí (event sponsorship) je větší efektivita oproti reklamě ve vztahu k publiku. Jedná se jak o nástroj umožňující pokrýt širokou veřejnost, tak cílovou skupinu s geografickými a psychologickými charakteristikami. Event Sponsorship zahrnuje například sponzorování sportovních událostí. Pro firmu tak vyvstává možnost spojit své jméno, které bude na události propagované, s oblíbenou, váženou událostí, zajišťuje zároveň vylepšení image firmy. Příjemce sponzorského daru naopak získává prostředky k uskutečnění zamýšlené akce.

Firemní dobrovolnictví
Firemní dobrovolnictví (corporate volunteering) je jednou z aktivit a nástroj podniku v sociální oblasti podle triple-bottom-line. Třemi aktéry těchto aktivit jsou: komerční firma, zaměstnanci této firmy a přijímající organizace, obvykle NNO. Akce realizované firemníky dobkrovolníky směřují často ku prospěchu celé komunity a spojují obecně prospěšné aktivity podniku s podporou dobrovolné činnosti zaměstnanců. Zaměstnanci bez požadavku na finanční odměnu do nich vnášejí novou energii a chuť se problému postavit. S aktivitami zaměstnaneckého dobrovolnictví souvisí také určitý finanční či materiální dar firmy. Zajistí totiž vše potřebné, aby akce mohla prakticky proběhnout. Nakoupí materiál, dopraví zaměstnance na místo a nezřídka podpoří přijímající organizaci také finančně. Dobrovolnictví se uskutečňuje obvykle v pracovní době, ale také mimo ni. Firma může využít tří typů firemního dobrovolnictví:
1. Sama vytvoří obecně prospěšné projekty.
2. Svým zaměstnancům dá prostor, aby se dobrovolně účastnili jiné veřejně prospěšné aktivity.
3. Pracuje na úzkém partnerství s přijímající organizací, kde se zaměstnanci pravidelně podílí na různých činnostech.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Tato sekce nemá žádného správce!
Poslední aktualizace této stránky: 21. 04. 2014, 17:32 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz